26 lutego 2016
Budowa kładki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1818W ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego w Legionowie wraz z dojazdami

Inwestycja Powiatu Legionowskiego

Tytuł:

Budowa kładki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1818W ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego w Legionowie wraz z dojazdami

Stan: Inwestycja zrealizowana
Wartość: 3.057.867,93 zł
Firma:
Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa
Daty: Rozpoczęcia: 08.06.2015
Zakończenia: 26.02.2016
Opis:

Do podstawowych prac budowlanych związanych z budową kladki dla pieszych wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury towarzyszącej należą:
Prace przygotowawcze
a) przygotowanie placu budowy i ogrodzenie terenu budowy.
b) wprowadzenie hannonogramu domknięć torowych.
c) inwentaryzacja geodezyjna.
d) zabezpieczenie drzew w obrębie prowadzonych prac budowlanych.
e) demontaż i budowa nowych slupów linii napowietrznej SN 15kV wraz ze skablowaniem.
f) zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń.
g) przebudowa istniejących sieci i urządzeń kolidujących z zamierzeniem budowlanym.
h) obniżenie liny uszynienia grupowego bramek trakcyjnych na odcinku kolidującym z konstrukcją stalową kładki zgodnie z wytycznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie.
i) odhuinusowanie terenu w obrębie nowobudowanego obiektu.
j) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.


Budowa konstrukcji kładki dla pieszych i dojść - do podstawouych prac budowlanych związanych budowy kładki dla pieszych należą:

a) roboty ziemne i wykonanie fundamentów w miejscu planowanych podpór,
b) wykonanie konstrukcji podpór,
c) wykonanie izolacji podpór oraz zasypanie wykopów,
d) wykonanie ciosów podlożyskowych na podporach w miejscach do tego zaplanowanych,
e) scalenie konstrukcji stalowej kładki na placu montażowym,
f) instalacja na placu montażowym pomostu (np. kompozytowego) z pozostawieniem stref przy przykryciach dylatacyjnych na szerokość pojedynczych paneli kompozytowych (celem umożliwienia przyszłego spasowania i wykonania przykryć dylatacyjnych),
g) montaż konstrukcji stalowej kładki na podporach w położeniu docelowym,
h) stabilizacja łożysk docelowych,
i) ustawienie rusztowań,
j) ułożenie szalunków oraz zbrojenie konstrukcji schodów,
k) osadzenie kołnierzy wpustów schodowych,
l) osadzenie rur osłonowych zasilania latarni oświetleniowych w konstrukcji schodów,
m) betonowanie i dojrzewanie betonu schodów,
n) montaż i stabilizacja łożysk na górnych spocznikach schodów pod oparcie konstrukcji nośnej ciągów pieszo — rowerowych,
o) ułożenie szalunków oraz zbrojenie konstrukcji nośnej ciągów pieszo - rowerowych,
p) osadzenie kołnierzy wpustów ciągów pieszo - rowerowych,
q) osadzenie rur osłonowych zasilania latanii oświetleniowych w konstrukcji ciągów pieszo - rowerowych,
r) betonowanie i dojrzewanie betonu konstrukcji nośnej ciągów pieszo - rowerowych,
s) montaż urządzeń dylatacyjnych na obiekcie,
t) uzupełnienie pomostu konstrukcji kładki (np. z kompozytów) w strefach przy przykryciach dylatacyjnych,
u) montaż korytek odwodnienia liniowego,
v) wykonanie dojść do obiektu w poziomie terenu z dowiązaniem do istniejącej komunikacji pieszo - rowerowej,
w) formowanie stożków nasypowych w dolnych partiach schodów i konstrukcji ciągów pieszo - rowerowych,
x) montaż systemu odprowadzenia wody z wpustów i korytek odwodnienia liniowego,
y) montaż kabli oświetleniowych w rurach osłonowych,
z) wykonanie nawierzchni na kładce. schodach i ciągach pieszo - rowerowych,
aa) zabezpieczenie antykarbonatyzacyjne i przeciwwilgociowe powierzchni betonowych,
bb) zabezpieczenie antygraffiti części stalowych i żelbetowych,
cc) czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej obiektu,
dd) azotowanie przekrojów zanikniętych konstrukcji stalowej kładki,
ee) montaż wyposażenia obiektu (osłon przeciw-porażeniowych, balustrad, latarni),
ff) uszynienie konstrukcji stalowych,
gg) oznakowanie powierzchni przy zmianach poziomów (guzkowate wykończenia, zmiana barwy),
hh) sprawdzenie poprawności wykonania i działania sieci oświetleniowej,
ii) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.