9 maja 2016
Pół miliona dla dzieci niepełnosprawnych

Ponad 400 tysięcy zł dofinansowania z funduszy europejskich otrzyma Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Pieniądze zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych wymagających specjalistycznej opieki oraz umożliwią placówce uruchomienie dodatkowego naboru.      

 

Projekt opracowany przez Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz pracowników PZSiPS pod nazwą „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie” znalazł się wśród 17 zwycięzców na 80 złożonych wniosków. Jego realizacja ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w wieku 3-8 lat) poprzez wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej i organizację dodatkowych zajęć redukujących zdiagnozowane u dzieci deficyty rozwojowe.

 

Ewa Lewicka, dyrektor PZSiPS w Legionowie
Dzieci niepełnosprawne potrzebują bardzo intensywnych działań terapeutycznych ukierunkowanych na ich indywidualne potrzeby. Dlatego w ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną zajęcia muzykoterapii, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, integracji sensorycznej, hipoterapii, alternatywnych metod komunikacji, terapii behawioralnej, a także zajęcia z pedagogiem i psychologiem. Ponadto podopieczni placówki uczestniczyć będą w wyjazdach na basen i do centrum kreatywnej zabawy, a także w zaplanowanym wyjeździe edukacyjno–terapeutycznym „Zielone Przedszkole”.

 

Dzięki pozyskanym środkom przeprowadzony zostanie w tym roku dodatkowy nabór dla czworga dzieci z autyzmem oraz zorganizowane zostaną dla nich specjalistyczne zajęcia. Ponadto rozszerzeniu ulegnie oferta zajęć specjalistycznych dla 12 dzieci z dwóch grup już istniejących. Zaplanowano także sfinansowanie działań mających na celu terapie stymulujące rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, komunikacyjnej, emocjonalnej oraz w zakresie usamodzielniania i integracji społecznej dla 16 dzieci niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Jego całkowity budżet opiewa na kwotę 510 tys. zł, z czego 408 tys. zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota w wysokości 102 tys. zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego.