26 czerwca 2017
Aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie

Wraz z końcem roku szkolnego 2016/2017 dobiega końca realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych, skierowanych do 16 dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe, realizowane były w ramach projektu „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie”. 

 

Na realizację dodatkowych zajęć Starostwo Powiatowe wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pozyskało ponad 400 000 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wraz z końcem roku szkolnego 2016/2017 dobiega końca realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych, skierowanych do 16 dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe, realizowane były w ramach projektu „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie”. 

Podsumowaniem realizacji projektu było spotkanie, które odbyło się 22 czerwca br. w Przedszkolu Specjalnym funkcjonującym w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. W spotkaniu, oprócz Dyrekcji Placówki p. Ewy Lewickiej i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu, uczestniczyli również p. Michał Kobrzyński – Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego, p. Jacek Rawa – Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Legionowie, gmin powiatu oraz instytucji związanych z edukacją, pomocą społeczną i rynkiem pracy. Podczas spotkania, w formie prezentacji multimedialnej p. Ewa Lewicka – Dyrektor PZSiPS oraz p. Justyna Ubowska-Gendek – nauczyciel prowadzący terapię behawioralną, zaprezentowały efekty realizacji projektu.  Podkreśliły, że w roku szkolnym 2016/2017 każde dziecko objęte wsparciem projektu uczestniczyło w zajęciach indywidualnych takich jak logopedia, AAC-alternatywne i wspomagające metody komunikacji, integracja sensoryczna, terapia behawioralna a także w zajęciach  psychologicznych i pedagogicznych. Przedszkolaki brały również udział w zajęciach grupowych z gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii i dogoterapii. Dzieci, wraz z opiekunami, wyjeżdżały na basen, do centrum kreatywnej zabawy oraz do stadniny koni na zajęcia z hipoterapii. Maluchy brały również aktywny udział w koncertach muzyczno–edukacyjnych o charakterze terapeutycznym oraz wyjeździe edukacyjno-terapeutycznym Zielone Przedszkole, którego celem była generalizacja wiedzy oraz wdrażanie dzieci do większej samodzielności w różnych obszarach rozwoju. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie realizowane zajęcia były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości komunikacyjnych, poznawczych, sensomotorycznych oraz społeczno-emocjonalnych dzieci uczestniczących w projekcie.

 


Projekt realizowany był od kwietnia 2016 roku a jego głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych 16 dzieci z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 3–8 lat, poprzez wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej i organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, odpowiadających na zdiagnozowane deficyty rozwojowe dzieci. Cel ten został osiągnięty, czego przykładem był imponujący występ przedszkolaków uczestniczących w projekcie, przygotowany przez nauczycieli realizujących zajęcia projektowe. Przedstawienie „Dzieci nasz skarb” wywołało wiele emocji i wzruszeń wśród zaproszonych gości. Goście mieli okazję obejrzeć również występ pt. „Toca-Toca” w wykonaniu  absolwentów przedszkola specjalnego. Miłym akcentem były również podziękowania złożone przez rodziców dzieci uczestniczących w projekcie na ręce osób zaangażowanych w jego realizację. Na zakończenie spotkania, goście zaproszeni zostali do zwiedzenia Przedszkola Specjalnego i obejrzenia sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach realizacji projektu, wykorzystywanych do prowadzenia terapii z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, terapii behawioralnej i integracji sensorycznej. 30 czerwca br. zakończy się realizacja projektu „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie”. Podkreślić jednak należy, że część zajęć będzie kontynuowana w ramach środków własnych powiatu, gdyż terapia dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi to długa i pracochłonna droga, a jej efekty widoczne są często dopiero po dłuższym czasie. Jak podkreślają terapeuci prowadzący zajęcia z przedszkolakami – „Działając systematycznie, metodą małych kroków, można umożliwić dzieciom osiągnięcie sukcesów, na miarę ich potencjału, co jest szczególne istotne w kontekście zbliżającego się rozpoczęcia nauki w szkole”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Podziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.