27 czerwca 2017
Kolejne środki dla PZSiPS

Ponad 600 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich pozyskano na projekt edukacyjny „Pomóż mi zrozumieć świat”, który będzie realizowany w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.                       


Projekt opracowany przez Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz pracowników PZSiPS pod nazwą „Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” znalazł się na liście 71 projektów wybranych do dofinansowania. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1.08.2017 r. do 31.07.2019 r., a jego głównym celem jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania i specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez ich udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.

Całkowity budżet projektu opiewa na kwotę 654 686,64 zł, z czego 621 206,04 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego w postaci niepieniężnej.

 

Znajomość języków obcych, umiejętności matematyczne i informatyczne, a także umiejętności społeczno-emocjonalne to elementy niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Dzięki projektowi uczniowie PZSiPS poszerzą wiedzę i zdolności w tym zakresie. W planach są także wycieczki zawodoznawcze