8 marca 2018
Dodatkowe szkolenia dla uczniów z Targowej

Do końca maja br. przedłużono realizację projektu „Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie”, współfinansowanego ze środków UE. Dzięki niemu uczniowie zdobywają dodatkowe kompetencje, które ułatwią im wejście na rynek pracy.

bela1

Przedłużenie projektu stało się możliwe dzięki oszczędnościom, które powstały w wyniku jego realizacji, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców szkoleń. Przy współpracy z PZSP w Legionowie opracowano harmonogram szkoleń dodatkowych, przewidujący przedłużenie realizacji projektu. Harmonogram został przedstawiony Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i w lutym br. podpisano stosowny aneks do umowy. Dzięki zaoszczędzonym środkom uczniowie będą uczestniczyć m. in. w szkoleniach CAD, CORELL, CNC oraz lutowania twardego i obsługi wózków widłowych. Ponadto doposażona zostanie pracownia informatyczna, która wzbogaci się o 15 zestawów komputerowych.

 

energetyk

Szkolenia odbywające się w ramach projektu realizowanego w PZSP w Legionowie wyposażą uczniów w nowe umiejętności i kompetencje oraz zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy

Projekt wystartował we wrześniu 2016 r. Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz kierunku technik informatyk, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych tej grupy oraz doposażenie pracowni przedmiotowej, odzwierciedlającej naturalne warunki pracy w zawodzie. Dotąd uczniowie w ramach projektu skorzystali ze szkoleń specjalistycznych, takich jak „Spawanie metodą TIG (141) i MAG (135)  blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi”, „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV”, szkolenie wysokościowe oraz 150-cio godzinnych płatnych staży zawodowych u przedsiębiorców z sektora IT i OZE.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Podziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.