Alternatywne metody komunikacji i terapia behawioralna skutecznymi metodami wszechstronnego rozwoju uczniów PZSiPS
19 października 2018
Alternatywne metody komunikacji i terapia behawioralna skutecznymi metodami wszechstronnego rozwoju uczniów PZSiPS

 

W ramach realizacji projektu pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”, oprócz pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych rozwijających i stymulujących nabywanie kompetencji kluczowych tj. informatycznych, matematycznych, przyrodniczych i językowych odbywają są zajęcia specjalistyczne rozwijające umiejętność komunikowania się za pomocą niewerbalnych metod komunikacji-AAC oraz zajęcia usprawniające deficytowe sfery rozwoju uczniów dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wykorzystaniem terapii behawioralnej.

Specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów PZSiPS, oprócz specjalistycznego sprzętu, zaangażowania wykwalifikowanej, doświadczonej i wyrozumiałej kadry wymagają zastosowania odpowiedniej i indywidualnie dobranej terapii specjalistycznej (w formie zajęć indywidualnych i grupowych). Uczniowie Placówki, ze względu na swoje deficyty, potrzebują bardzo intensywnych oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na ich indywidualne potrzeby w zakresie: komunikacji, rozwoju poznawczego, rozwoju sensomotorycznego oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego. Dlatego systematycznie, przez cały okres realizacji projektu, dla uczniów niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu realizowane są indywidualne zajęcia z alternatywnych metod komunikacji-AAC. Na zajęciach, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów Placówki, uczniowie uczą się alternatywnych systemów komunikacji pozwalającym na skuteczne komunikowanie się nie tylko w szkole ale przede wszystkim w różnorodnych sytuacjach dnia codziennego. Dlatego też podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne, nowoczesne pomoce dydaktyczne tj. znaki graficzne (symbole PCS, Model PECS), znaki manualne (gesty MAKATON) czy znaki przestrzenno – dotykowe. Podkreślić należy, że dla każdego ucznia terapeuta tworzy indywidualny system komunikacji poprzez dobór odpowiednich znaków, budowanie osobistych pomocy do komunikacji oraz instruowanie partnerów rozmowy (innych uczniów, rodziców, nauczycieli).

W ramach projektu realizowane są również zajęcia usprawniające deficytowe sfery rozwoju uczniów z wykorzystaniem terapii behawioralnej skierowane do uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem terapii behawioralnej jest przede wszystkim rozwijanie zachowań deficytowych, a więc zachowań występujących u dziecka zbyt rzadko lub nie występujących wcale, a które powszechnie uważane są za prawidłowe i pożądane u zdrowego dziecka w pewnym wieku i w pewnych sytuacjach. Celem jest również dążenie do redukcji zachowań niepożądanych oraz generalizacja wiedzy w różnych środowiskach oparta na wzmocnieniach pozytywnych. Terapia behawioralna jest wiodącą metodą pracy z dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2019 roku. Dzięki pozyskanym środkom możliwe jest zapewnienie uczniom Placówki dodatkowych zajęć stymulujących ich rozwój zarówno z obszaru nabywania kompetencji kluczowych jak również ukierunkowanych na specyficzne i co najważniejsze indywidualne określone potrzeby każdego uczestniczącego w projekcie ucznia. Podkreślić należy, że bez wsparcia środków unijnych zajęcia nie mogłyby być realizowane w takim zakresie jak w chwili obecnej. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zarówno uczniów jak i ich rodziców, Dyrekcja Placówki wspólnie z nauczycielami analizuje różnorodne możliwości pozyskania kolejnych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie innowacyjnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych, ukierunkowanych na indywidualne potrzeby każdego ucznia.    

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.