Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
1 sierpnia 2019
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłaszamy nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie legionowskim w 2019 r.”.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Powiatu Legionowskiego do opiniowania ofert w ww. otwartym konkursie ofert.

Zarząd Powiatu w Legionowie, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powoła do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje mogące wziąć udział w konkursie ofert.

Decyzja Zarządu Powiatu w Legionowie dotycząca wyboru kandydatów do komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.

Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie legionowskim w 2019 r.

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności  i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena  formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. zaproponowanie Zarządowi Powiatu w Legionowie podziału środków finansowych na poszczególne oferty;

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydat na członka Komisji Konkursowej” do dnia 16 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, krótki opis doświadczenia związanego z oceną formalno - merytoryczną ofert na realizację zadań publicznych,  pełne dane teleadresowe kandydata.