Nowe programy PFRON
21 października 2022
Nowe programy PFRON

Powiat Legionowski podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę na realizację dwóch programów – Dostępne Mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta.


Oba programy uruchomiono w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność - Mobilność!” Ich celem jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Dostępne Mieszkanie
Program będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
•    posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu, uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
•    złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
•  złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
•    w momencie składania wniosku nie ukończyła 65. roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
•    oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie z osobą z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
•    orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu, uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Dofinansowanie dotyczy  dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15m² i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

Mieszkanie dla absolwenta
Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
•    posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym, lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
•    posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
•    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
•    złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
•    złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
•    od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
•    od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
•    od  25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
•    lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
– miasto wojewódzkie,
– gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
– pozostałe gminy w danym województwie;
•   aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
•   sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
– dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
– dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/
Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

 

Fot. Freepik.com