Powiat aktywnie na rzecz wałów przeciwpowodziowych
27 lutego 2019
Powiat aktywnie na rzecz wałów przeciwpowodziowych

W zeszłym roku pod znakiem zapytania stanęła planowana rozbudowa i remont wałów przeciwpowodziowych na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. Zarząd Powiatu podjął aktywne działania na rzecz realizacji tej inwestycji. Są już pierwsze ustalenia. Kwestia przebudowy wałów przeciwpowodziowych, dzięki zabiegom Powiatu Legionowskiego i pozostałych samorządów, nabiera rozpędu i wchodzi w fazę działań formalnych.

Trudne początki

W lipcu ubiegłego roku Powiat Legionowski informował, że rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy oraz remontu wałów przeciwpowodziowych Wisły na długości prawie 20 km, po stronie powiatów legionowskiego i nowodworskiego. W finasowanie przedsięwzięcia włączyło się wiele samorządów – Województwo Mazowieckie, Powiat Legionowski, Powiat Nowodworski, miasto Legionowo, miasto Nowy Dwór Mazowiecki, gminy Jabłonna i Wieliszew, które w swoich budżetach zabezpieczyły środki na ten cel. W czerwcu 2017 r. podpisano stosowne porozumienie, aneksowane we wrześniu 2017 r., na mocy którego jego strony zobowiązały się do przekazania środków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji. Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie zadania w imieniu Województwa Mazowieckiego odpowiedzialny miał być Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW). Zgodnie z zapisami, przedmiot porozumienia miał zostać zrealizowany do 29 grudnia 2017 r. Pod koniec grudnia ub. r. WZMiUW poinformował sygnatariuszy porozumienia, że wykonawca dokumentacji projektowej nie wywiązał się z umowy i zwrócił im przekazane na ten cel środki. Dodatkowo 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne, na mocy której WZMiUW przestał istnieć, a w jego miejsce powstała zupełnie nowa jednostka Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Od tego momentu kwestia przebudowy wałów przeciwpowodziowych utknęła w martwym punkcie.

Drugie podejście

Mając na uwadze konieczność realizacji tej inwestycji oraz jej znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, zarząd Powiatu zorganizował spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, inicjujące powrót do prac przygotowawczych, związanych z przebudową wału przeciwpowodziowego. 7 lutego br. do siedziby legionowskiego starostwa przybyli przedstawiciele miasta Legionowo, gmin Jabłonna i Wieliszew, powiatu nowodworskiego, miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym Zarządu Zlewni w Warszawie i Dębem oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Powiat Legionowski reprezentował starosta Robert Wróbel wraz z całym zarządem (wicestarostą Konradem Michalskim, członkiem zarządu Sylwestrem Sokolnickim, członkiem zarządu Arturem Stankiewiczem oraz członkiem zarządu Grzegorzem Kubalskim).

Rozmowy zdominowała kwestia możliwości wykorzystana już przygotowanej dokumentacji projektowej oraz konieczność uzupełnienia jej o brakujący raport oceny oddziaływania na środowisko. Strona samorządowa wyraziła chęć współfinansowania wykonania raportu, a także wolę współpracy i partycypowania w pozostałych kosztach inwestycji. - Umówiliśmy się na spotkanie, podczas którego, zarówno od strony prawnej, jak i merytorycznej, ta dokumentacja zostanie oceniona. Będziemy szukali możliwości, bazując na tym co już zostało zrobione, aby jak najszybciej przystąpić do projektowania, do uzyskania oceny oddziaływania na środowisko i pozwolenia na budowę. Koszt wykonania raportu oddziaływania na środowisko to około 200 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 90 mln zł. Trzeba jak najszybciej rozpocząć działania, aby zabezpieczyć środki w budżecie państwa na realizację tego dużego przedsięwzięcia – mówił po spotkaniu starosta Robert Wróbel.

Kolejne spotkanie zarządu Powiatu z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbyło się 19 lutego br. w siedzibie starostwa. Gości reprezentowali dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Robert Chciuk, dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Longin Jankowski i zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Jacek Drozdowski. Dyrektor Robert Chciuk poinformował, że dokonano analizy dotychczas wykonanej dokumentacji projektowej i nie ma możliwości, aby móc z niej skorzystać, ponieważ jest niekompletna, a sam wykonawcza stwierdził, że nie jest w stanie jej dokończyć. Oznacza to, że prace nad dokumentacją projektową oraz zdobywaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń należy rozpocząć od nowa. Przedstawiciele PGW Wody Polskie ponownie zadeklarowali wolę współpracy z samorządami w zakresie realizacji tej inwestycji.

Dokładnie tydzień później (26 lutego br.) w siedzibie Zarządu Zlewni w Dębem zorganizowano kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządów: Powiatu Legionowskiego, miasta Legionowo, gmin Jabłonna i Wieliszew, Powiatu Nowodworskiego, miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz przedstawicieli Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarządu Zlewni w Warszawie i Zarządu Zlewni w Dębem. W efekcie ustalono, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisze z samorządami porozumienie dotyczące wspólnego finansowania wykonania dokumentacji projektowej. Porozumienie zostanie podpisane po zaakceptowaniu jego treści przez rady poszczególnych samorządów. Wcześniej wszystkie zainteresowane strony podpiszą list intencyjny w tej sprawie.

Na dobrej drodze

Podczas ostatniego spotkania w Zarządzie Zlewni w Dębem samorządy przekazały PGW Wody Polskie do zaakceptowania treść listu intencyjnego, w którym wyrażają chęć współpracy i współfinansowania inwestycji. Następnym krokiem będzie podpisanie tego listu, co najprawdopodobniej nastąpi podczas następnego spotkania, być może jeszcze w marcu br. Jednocześnie PGW Wody Polskie przygotowują się do zlecenia wykonania nowej dokumentacji projektowej wraz z raportem oceny oddziaływania na środowisko. Jej koszt to około 700 tys. zł. - W najbliższym czasie zostanie podpisany list intencyjny oraz porozumienie pomiędzy Wodami Polskimi i poszczególnymi samorządami położonymi na terenach chronionych przez wał przeciwpowodziowy Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. W następnym etapie, po określeniu zasad finansowania, przewidywane jest przystąpienie do prac budowlanych – mówił po spotkaniu Robert Chciuk, Dyrektor RZGW w Warszawie.

Dążenie samorządów do przebudowy wałów przeciwpowodziowych jest jak najbardziej uzasadnione. Z opracowań wynika, że gdyby istniejący wał został przerwany, zagrożonych byłoby nawet 65 tys. mieszkańców. Stąd tak intensywne zabiegi Powiatu Legionowskiego i pozostałych samorządów, aby jak najszybciej przystąpić do realizacji tej inwestycji.

Spotkanie w Zarządzie Zlewni w Dębem w sprawie przebudowy prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na Wiśle przyniosło pierwsze rozstrzygnięcia. Samorządy przekazały PGW Wody Polskie treść listu intencyjnego, w którym zobowiązują się do współpracy i wsparcia finansowego tej inwestycji. Na zdjęciu (od lewej): zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Jacek Drozdowski, zastępca dyrektora Zlewni w Warszawie Krzysztof Chęć, członek zarządu Powiatu Legionowskiego Artur Stankiewicz, Zbigniew Ziemczyk z Urzędu Miasta Legionowo, Kierownik Działu Inwestycji Zarządu Zlewni w Warszawie Aneta Maj, przewodniczący Rady Gminy w Jabłonnie Wojciech Nowosiński, wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Anna Rudlicka, dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Longin Jankowski, wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Robert Chciuk, starosta nowodworski Krzysztof Kapusta, starosta legionowski Robert Wróbel, Grzegorz Szymoniuk z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Andrzej Dybowski z Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Krzysztof Szulikowski, wicestarosta legionowski Konrad Michalski, członek zarządu Powiatu Legionowskiego Sylwester Sokolnicki oraz wicestarosta nowodworski Paweł Calak