22 września 2017
Usuwanie pojazdów z drogi i parking dla pojazdów usuniętych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) nakłada na powiaty obowiązek usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.

 

Zgodnie z art. 130 a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego  przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.

 

Ponadto, w myśl art. 130 a ust. 2, pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

    a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

     b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego  stan  techniczny  zagraża  bezpieczeństwu  ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

        

Jednocześnie zgodnie z art. 130 a ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt.

Pojazd usunięty z drogi w w/w przypadkach umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

Wysokość obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi, przechowywanie pojazdu na parkingu i wysokość stawek opłat w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu została określona uchwałą nr 210/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r.

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi i opłaty za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu:

Opłata za odstąpienie od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu została ustalona w wysokości 100% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli powyżej, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu.

Starosta realizuje zadania usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych przy pomocy powiatowych jednostek lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Usługę usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. świadczy firma:

EKO ZYSK 1 Sp. z o. o.
Nowy Modlin 45
05
180 Pomiechówek.