26 września 2017
Konkurs „Innowacyjny Menedżer Kultury”

Do 6 października trwa nabór zgłoszeń w pierwszym konkursie o indywidualną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego, przyznawaną menedżerom instytucji kultury i organizacji pozarządowych za innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania w kulturze.         

 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje kultury i organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa mazowieckiego; kandydaci mogą również zgłaszać swój udział osobiście.
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządczych w kulturze i promowanie ich autorów. Kapituła konkursowa nagrodzi trzech kandydatów – laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę pieniężną. Całkowita pula nagród w konkursie wynosi 7,5 tys. złotych.
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: dane wnioskodawcy, dane kandydata i jego notę biograficzną, informację o reprezentowanej instytucji/organizacji, szczegółowe uzasadnienie wniosku z udokumentowaną charakterystyką maks. dwóch – zrealizowanych lub wdrożonych do 2016 roku – projektów edukacyjnych/animacyjnych/organizacyjnych/inwestycyjnych/badawczych/promocyjnych wraz z prezentacją multimedialną, przedstawiającą kandydata oraz maksymalnie dwa wybrane innowacyjne projekty.
Kandydatury można zgłaszać  w formie elektronicznej, przesyłając skan komputerowo wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza zgłoszeniowego na adres: imk@mik.waw.pl. Dodatkowo prezentację należy przesłać za pośrednictwem bezpłatnego serwera www.wetransfer.com, a link do pobrania prezentacji umieścić w formularzu zgłoszeniowym. Termin zgłaszania kandydatur upływa 6 października 2017 roku.