W marcu nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!
27 stycznia 2020
W marcu nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!

Prace nad Budżetem Obywatelskim Mazowsza (BOM) wchodzą na ostatnią prostą. Pod koniec stycznia ruszają spotkania z mieszkańcami. A już od początku marca Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje projekty. W puli jest 25 mln zł.

To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania  jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną i 20 proc.  (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

W najbliższych dniach w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Żyrardowie, Piasecznie i Wołominie odbędą się spotkania z mieszkańcami:

28 stycznia, godz. 18.00 – Resursa, ul. 1-go Maja 45, Żyrardów;

29 stycznia, godz. 17.00 – Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, Płock;

30 stycznia, godz. 18.00 – Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, ul. Orwida 20, Wołomin;

4 lutego, godz.17.00 – aula MSCDN-u, ul. Kościuszki 5a, Radom;

      5 lutego, godz. 17.00 – aula MSCDN-u, ul. Sienkiewicza 33, Ciechanów;

      5 lutego, godz. 17.00 – sala konferencyjna Centrum Biznesu w Piasecznie, ul. Puławska 38;

6 lutego, godz. 17.00 – aula MSCDN-u, ul. Asłanowicza 2, Siedlce;

      6 lutego, godz. 17.00 – delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, Ostrołęka

      26 lutego 2020 r., godz. 17.00 – sala konferencyjna, parter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Maz. w Warszawie, ul. Jagiellońska 26.

Celem spotkań jest omówienie, jakie pomysły można zgłaszać i na co składający projekty muszą zwracać uwagę. W przypadku Budżetu Obywatelskiego Mazowsza ważne są dwie kwestie – inwestycja może być realizowana tylko na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania i musi dotyczyć zadań własnych województwa. Składanie projektów i głosowanie odbywać się będzie elektronicznie. Projekty można będzie także składać osobiście lub wysłać pocztą. Osoby, które nie mają dostępu do komputera czy Internetu będą mogły skorzystać z komputerów w siedzibach urzędu i w delegaturach.

Nabór projektów ruszy już 2 marca. Aby dobrze się do tego przygotować zachęcam mieszkańców naszego subregionu do udziału w spotkaniach informacyjnych. Jest już także aktywna dedykowana budżetowi strona bom.mazovia.pl., na której dostępny jest m.in. harmonogram, przykładowe projekty, a także formularze. Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu mogą także zgłosić się do nas. Służymy wsparciem zarówno merytorycznym jak i technicznym – podkreśla Rafał Woźnowski, dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Ciechanowie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKT?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

JAKIE PROJEKTY BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich np. okobus, jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne.

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

CZEGO MOGĄ DOTYCZYC PROJEKTY?

Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

JAK BĘDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Projekty będzie można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi BOM, osobiście lub za pośrednictwem poczty, Platforma będzie dostępna na stronie internetowej bom.mazovia.pl. Nabór rusza 2 marca br.  i potrwa do 31 marca br.

JAK BĘDĄ WYBIERANE PROJEKTY?

Od 1 kwietnia br. do 29 maja br. zgłoszone projekty będą sprawdzane pod względem formalnym, co do zgodności z prawem i w zakresie wykonalności technicznej. Projekty oceniać będzie powołany przez marszałka Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Po zakończeniu oceny zostanie sporządzony wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Odwołania rozpatrzy zarząd województwa mazowieckiego.

KTO OSTATECZNIE WYBIERZE PROJEKTY?

Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej lub w siedzibie urzędu, lub w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące BOM – wskazówki jak poprawnie przygotować projekt, wykaz zadań województwa, mapa mienia, a także inspiracje dla projektodawców, dostępne będą na stronie internetowej bom.mazovia.pl.

WAŻNE TERMINY

  • 2-31 marca 2020 r.                  – nabór projektów;
  • 1 kwietnia-29 maja 2020 r.      – ocena projektów;
  • 20 lipca-16 sierpnia 2020 r.     – głosowanie nad wyborem projektów;
  • do 31 sierpnia 2020 r.             – wyniki głosowania;
  • rok 2021                                 – realizacja projektów
Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl