Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „
Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.

BUDŻET PROJEKTU

Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI
Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS (52K,79M) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli (40K,3M) PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (zajęcia matematyczne, przyrodnicze, język angielski) oraz kompetencji cyfrowych (zajęcia informatyczne),
 2. usprawnianie deficytowych sfer rozwoju uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych ważnych w procesie uczenia się poprzez indywidualizację pracy z uczniem w ramach zajęć specjalistycznych uzupełniających ofertę edukacyjną szkoły,
 3. rozwijanie kompetencji niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego ułatwiających znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez organizację zajęć przysposabiających do pracy oraz spotkań z przedstawicielami zawodów,
 4. rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych w zakresie komunikowania się, rozpoznawania i kierowania emocjami, budowania dobrych relacji z innymi oraz ograniczania zachowań destrukcyjnych,
 5. doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji TIK oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 6. doposażenie Placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i TIK oraz sprzęt specjalistyczny do prowadzenia indywidualizacji pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

GRUPA DOCELOWA
1) 131 uczniów PZSiPS (52K,79M) w wieku 7 -24 lata,
2) 43 nauczycieli PZSiPS (40K,3M).

OPIS PROJEKTU
W ramach realizacji projektu oprócz ramowego programu nauczania dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, zorganizowane zostaną:

 1. dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej:
 1. Klub Małego Informatyka - zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje cyfrowe dla 10 uczniów (w sumie 116 godz.)
 2. Klub Odkrywców Matematyki  - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające i stymulujące nabywanie kompetencji matematycznych dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 3. Klub Odkrywców Przyrody - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające wiedzę i umiejętności z zakresu przyrody dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 4. dogoterapia dla wszystkich uczniów (w sumie 116 godz.)
 5. hipoterapia dla wszystkich uczniów (w sumie 152 godz.)
 6. hydroterapia dla 20 uczniów (w sumie 38 wyjazdów na basen)
 7. muzykoterapia - aktywne koncerty muzyczno-edukacyjne o charakterze terapeutycznym dla wszystkich uczniów (w sumie 38 koncertów)
 8. zajęcia muzyczno-ruchowe - zajęcia pozalekcyjne dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 9. indywidualne zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętność komunikowania się za pomocą niewerbalnych metod komunikacji-AAC - dla 10 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 290 godz.)
 10. indywidualne zajęcia pozalekcyjne usprawniające deficytowe sfery rozwoju uczniów dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wykorzystaniem terapii behawioralnej dla 10 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 290 godz.)
 1. dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej:
 1. Klub Odkrywców Informatyki - pozalekcyjne zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe dla 10 uczniów (w sumie 116 godz.)
 2. Klub Odkrywców Matematyki - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje matematyczne dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 3. Klub Odkrywców Przyrody - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje przyrodnicze dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 4. Klub Odkrywców Języka Angielskiego - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje językowe dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 5. indywidualne zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętność komunikowania się za pomocą niewerbalnych metod komunikacji-AAC dla 4 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 116 godz.)
 6. indywidualne zajęcia pozalekcyjne usprawniające deficytowe sfery rozwoju uczniów dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wykorzystaniem terapii behawioralnej dla 4 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 116 godz.)
 7. hydroterapia dla 20 uczniów (w sumie 38 wyjazdów na basen)
 1. dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej i  klas II - III gimnazjum:
 1. Akademia Dobrego Grafika - pozalekcyjne zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe dla 10 uczniów (w sumie 116 godz.)
 2. Akademia Matematyka - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje matematyczne dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 3. Akademia Przyrodnika - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje przyrodnicze dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 4. Akademii Języka Angielskiego - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje językowe dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 5. indywidualne zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętność komunikowania się za pomocą niewerbalnych metod komunikacji-AAC  dla 4 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 116 godz.)
 6. indywidualne zajęcia pozalekcyjne usprawniające deficytowe sfery rozwoju uczniów dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wykorzystaniem terapii behawioralnej dla 4 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 116 godz.)
 7. warsztaty grupowe z doradcą zawodowym prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych programów multimedialnych - zajęcia pozalekcyjne dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 8. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy dla wszystkich uczniów (w sumie 4 wycieczki).
 1. dla uczniów klas I- III szkoły przysposabiającej do pracy:
 1. Aktywni w Edukacji - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje matematyczne i przyrodnicze dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 2. Aktywni - Kreatywni - pozalekcyjne zajęcia komputerowe dla 10 uczniów (w sumie 58 godz.)
 3. Aktywni Społecznie - pozalekcyjne zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, umiejętność pracy w zespole i postawy przedsiębiorcze dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 4. warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla wszystkich uczniów (w sumie 57 godz.)
 5. zajęcia wyjazdowe rozwijające umiejętności z zakresu przysposobienia do pracy organizowane w zakładach pracy dla wszystkich uczniów (w sumie 57 wyjazdów)
 6. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy dla wszystkich uczniów (w sumie 4 wycieczki).


W celu doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli PZSiPS zorganizowane zostaną:

 1. studia podyplomowe "Informatyka i technologie Informacyjne" dla 1 nauczyciela
 2. szkolenie "Multimedia w praktyce szkolnej - jak wykorzystać dostępne technologie w przystępny i łatwy sposób dla uczniów i nauczycieli" dla 25 nauczycieli
 3. Szkolenie „PEP-R - profil psychoedukacyjny” dla 25 nauczycieli
 4. Szkolenie „PECS-Poziom 1” dla 2 nauczycieli
 5. Szkolenie „PECS-Poziom 2” dla 2 nauczycieli
 6. Superwizje – przeprowadzone przez zewnętrzny ośrodek  w celu wspierania pracy nauczycieli i wspomagania rozwoju uczniów - 4 superwizje (6 godz. każda).


W ramach realizacji projektu pracownie szkolne tj. matematyczna, przyrodnicza, języka angielskiego doposażone zostaną w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Zakupiony zostanie również sprzęt specjalistyczny wykorzystywany do prowadzenia indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w nowoczesny sprzęt komputerowy doposażona zostanie również pracownia komputerowa. Zakup sprzętu pozwoli na organizowanie innowacyjnych zajęć, mających na celu zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności stosowania nowoczesnych IT w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin nauki. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość korzystania z innowacyjnych zajęć, zdobywania wiedzy z zakresu podstaw programowania oraz rozwijania własnych zainteresowań.


AKTUALNOŚCI:

Ruszył nowy projekt w szkole specjalnej

Zajęcia dla uczniów szkoły specjalnej

Pomóż mi zrozumieć świat

Konkursy ofert na pracę w ramach realizacji projektu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Konkursy ofert na pracę w ramach realizacji projektu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zapytania ofertowe PZSiPS w Legionowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Konkurs na zakup pomocy do PZSiPS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert