Katalog usług turystycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego
Tytuł projektu: „Katalog usług turystycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego”

Całkowita wartość:

33 456,00

Kwota dofinansowania:

21 760,00

Realizacja w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Daty: Rozpoczęcia: 1 styczeń 2013
Zakończenia: 31 grudzień 2013
Opis:


Celem projektu jest promocja usług lokalnych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego poprzez przygotowanie, wydanie i dystrybucję czterech katalogów tematycznych z zakresu turystyki aktywnej, rekreacyjnej, rodzinnej i historycznej.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
1. Zebranie i weryfikacja informacji o usługach turystycznych oferowanych w gminach obszaru objętego LSR
2. Merytoryczne opracowanie czterech różnorodnych tematycznie katalogów usług turystycznych (turystyka aktywna, rekreacyjna, rodzinna, historyczna)
3. Tłumaczenie katalogów na język angielski, rosyjski i niemiecki oraz wydruk poszczególnych wersji językowych. W sumie wydanych zostanie 20 000 szt czterech różnych tematycznie katalogów w tym wersja polska – 4 000 szt, wersja angielska – 8 000 szt, wersja niemiecka – 4000 szt, wersja rosyjska – 4 000 szt.

Informacje dodatkowe:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt pt. „Katalog usług turystycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.