O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju
Tytuł projektu: „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju”

Całkowita wartość:

28 960,80

Kwota dofinansowania:

19 920,00

Realizacja w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Daty: Rozpoczęcia: 1 luty 2014
Zakończenia: 31 lipca 2014
Opis:


Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR oraz podtrzymanie lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych obszaru LGD poprzez organizacje konferencji dot. nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych technologii budowlanych.
W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:
1. organizacja konferencji pt. „Połączenie lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych z nowoczesnymi, ekologicznymi i ekonomicznymi rozwiązaniami stosowanymi w dzisiejszej architekturze,
2. organizacja konferencji „Jak skutecznie i efektywnie opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego”,
3. wydanie 500 sztuk albumu poświęconego tradycjom architektonicznym obszaru LGD oraz nowym projektom i rozwiązaniom które wpisują się w te tradycje.
Grupą docelową realizowanego przedsięwzięcia będą przede wszystkim architekci oraz pracownicy gmin należących do LGD odpowiedzialni za tworzenie lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, zainteresowani mieszkańcy oraz przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe działających w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Informacje dodatkowe:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt pt. „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 

artykuł z dnia 10.03.2014 r. Architektura i rozwój

 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję pt. "Jak skutecznie i efektywnie opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego"