14 listopada 2014
Budżet przed wyborami

Zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej.                        
 

Taki projekt budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015 uchwalił dziś Zarząd Powiatu. Projekt zostanie przedłożony nowo wybranej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Projekt zakłada blisko 82 mln złotych dochodów ogółem, z czego dofinansowanie zewnętrzne zaplanowanych inwestycji to ok. 4,9 mln złotych.

Na realizację zadań powiatu zaplanowano środki w kwocie ok. 90,5 mln złotych wydatków łącznie, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to blisko 16 mln złotych, co stanowi 18% wydatków ogółem.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. przebudowę i modernizację odcinków dróg powiatowych, budowę kładki pieszo-rowerowej, kontynuowanie zadań związanych z rozbudową Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz termomodernizację dwóch obiektów szkolnych prowadzonych przez Powiat Legionowski.


Od lewej: Wicestarosta Robert Wróbel, Członek Zarządu Andrzej Szczodrowski, Starosta Legionowski Jan Grabiec, Skarbnik Powiatu Dorota Łyszkowska, Członek Zarządu Janusz Kubicki, Sekretarz Artur Borkowski, Członek Zarządu Waldemar Jaroń.