Legionowskie Centrum Integracji Społecznej

.
Projekt realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" z Powiatem Legionowskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie.

Tytuł projektu: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej"

Całkowita wartość:

1 296 280,00

Kwota dofinansowania:

1 108 980,00

Realizacja w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Daty: Rozpoczęcia: 01.04.2014
Zakończenia: 30.06.2015
Opis:


Beneficjentem jest Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, które realizuje projekt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie, Powiatem Legionowskim oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu legionowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego braku pracy. Grupą docelową będzie 40 mieszkańców powiatu legionowskiego, 20 kobiet i 20 mężczyzn, w przedziale wiekowym od 15 do 64 lat. Preferowani będą klienci OPS-ów, długotrwale bezrobotni, kobiety (samotnie wychowujące dzieci), osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej zasadniczego zawodowego, z krótkim doświadczeniem zawodowym , bez kwalifikacji zawodowych.

Działania skierowane do uczestników mają pomóc im powrócić na rynek pracy i wyjść z systemu pomocy społecznej. Celem krótkoterminowym jest aby po ukończeniu stanowili zasób na otwartym rynku pracy.
W dalszej perspektywie jest to jedno z narzędzi do walki z dziedziczeniem bezrobocia przez dzieci rodziców wyłączonych z rynku pracy na wiele lat.

W pierwszym roku funkcjonowania projekt obejmie 40 osób, zarówno kobiet i mężczyzn, w wieku pomiędzy 15 a 64 lata, długotrwale bezrobotnych. Rekrutację wspomagają ośrodki pomocy społecznej i Powiatowy Urząd Pracy, które weryfikują osoby pod względem: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, sytuacji rodzinnej.
Podopieczni Centrum Integracji Społecznej będą uczestniczyć w kursach zawodowych, dostosowanych do ich predyspozycji: kurs gastronomiczny/kucharski, kurs pracownik gastronomiczno-porządkowy, kurs dla murarzy, tynkarzy, glazurników i hydraulików, kurs opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Podstawową działalnością CIS są jednak warsztaty zawodowe, których celem będzie praktyczna nauka zawodu: kucharza małej gastronomi, opiekunki środowiskowej, pracownika remontowo- budowlanego oraz robotnika gospodarczo–porządkowego.
Projekt zakłada – poza zdobyciem przez uczestników kompetencji zawodowych – również ich integrację ze społecznością lokalną. Będzie się to odbywać poprzez imprezy integracyjne, wyjścia do teatru czy kina oraz wyjazdy i spotkania. Zostaną też zorganizowane warsztaty: psychologiczne, z przedsiębiorczości oraz kurs metod aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy zostaną też objęci opieką psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika.

Informacje dodatkowe:

artykuł z dnia 20.11.2014r. Centrum przeciwko wykluczeniu
artykuł z dnia 18.12.2014r. Pierwsze spotkanie wigilijne w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej
artykuł z dnia 23.12.2014r. CIS w radiu Hobby
artykuł z dnia 07.01.2015r. Bezrobocie - zmiany są możliwe

 

Rozmowa Tygodnia - PCIS Legionowo

autor: LTV Legionowo