Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu
Tytuł projektu: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - projekt systemowy

Całkowita wartość:

24 164 224,08 zł

Wartość projektu

przypadająca na Partnera (Powiat):

246 120,39 zł

Kwota dofinansowania:

21 083 285,51 zł

Wartość dofinansowania

przypadająca na Partnera (Powiat):

223 770,93 zł
Realizacja w ramach:

Priorytet IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2015 roku w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Liderem Projektu jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Projekt realizowany w partnerstwie z 21 Jednostkami samorządu Terytorialnego, w tym z Powiatem Legionowskim.

Daty: Rozpoczęcia: 01.04.2014
Zakończenia: 31.08.2015
Opis:

Celem podejmowanych w ramach projektu działań jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów uczęszczających do technikum zawodowego, podniesienia jakości procesu kształcenia a także zwiększenie atrakcyjności Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.
Wsparciem objętych będzie 34 uczniów Placówki. Przewidziane są dla nich zajęcia z kompetencji kluczowych: matematyka, język angielski, geografia i grafika komputerowa. Ponadto Uczniowie zostaną skierowani na płatne miesięczne staże które będą odbywać w firmach zgodnych profilowo z kierunkami swoich profilów zawodowych. W ramach projektu przewidziane jest także wyposażenie Placówki w sprzęt dydaktyczny niezbędny do prowadzenia zarówno zajęć w ramach projektu, jak i zajęć dla nowych roczników uczniów w okresie jego trwałości.

Informacje dodatkowe:

http://www.zawodowemazowsze.pl/