30 listopada 2017
Pomóż mi zrozumieć świat

Uczniowie rozwijają swoje umiejętności, nauczyciele - zdobywają nowe kwalifikacje i doskonalą kompetencje zawodowe - czyli  słów kilka o projekcie.


   
Od września br. trwa realizacja projektu „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” na które Starostwo Powiatowe wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pozyskało ponad 500 tyś dofinansowania ze środków unijnych. Dzisiaj słów kilka na temat kolejnych grupy zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli, odbywających się w ramach realizacji projektu.
Jedną z bardzo lubianych przez naszych uczniów form wsparcia są zajęcia z hipoterapii. Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej, wspólnie z opiekunami, systematycznie wyjeżdżają do stadniny koni Ławra w Łajskach, gdzie pod okiem doświadczonych terapeutów wykonywają ćwiczenia usprawniające rozwój. Kontakt z koniem podczas zajęć pozwala na doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu. Zmniejsza również napięcia emocjonalne, sprzyja relaksacji oraz wspomaga rozwój społeczny uczniów.

 


Inną formą zajęć, skierowaną do uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej, jest hydroterapia czyli zajęcia rehabilitacyjne w wodzie odbywające się w Aqua Parku Hotelu Warszawianka w Jachrance. Podczas zajęć, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, uczniowie wraz ze swoimi opiekunami wykonują ćwiczenia rehabilitacyjne w wodzie oraz podejmują próby nauki trudnej sztuki pływania. Taka forma usprawniania dysfunkcji ruchowych jest bardzo cenna dla dzieci z deficytami rozwojowymi. Zajęcia sprzyjają wieloprofilowemu usprawnianiu rozwoju naszych uczniów, sprawiając, iż żmudne ćwiczenia wykonywane w odciążeniu (pozornym zmniejszeniu masy ciała) są bardziej efektywne.

Aby zapewnić kompleksowość wsparcia, realizowany w PZSiPS projekt zapewnia również wsparcie nauczycielom. Szkolenia i studia podyplomowe zaplanowane dla kadry pedagogicznej służą doskonaleniu kompetencji zawodowych nauczycieli w rozwijaniu u uczniów kompetencji TIK oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeden nauczyciel PZSiPS, od października br. rozpoczął udział w studiach podyplomowych na kierunku Studia podyplomowe techniki, informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli. Studia realizowane będą do czerwca 2018 roku. Rozwijaniu kompetencji cyfrowych nauczycieli służyło również szkolenie pt. „Multimedia w praktyce szkolnej - jak wykorzystać dostępne technologie w przystępny i łatwy sposób dla uczniów i nauczycieli", zorganizowane dla 25 nauczycieli Placówki w dniu 23 listopada 2017 r. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu. Uczestnicy poznali zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz narzędzia do ich przygotowania. Omówione zostały przykładowe aplikacje i programy, które mogą być pomocne dla nauczycieli w ich codziennej pracy z uczniem. Dodatkowo poruszono tematykę dotycząca bezpieczeństwa i radzenia sobie z zagrożeniami jakie mogą wystąpić przy korzystaniu z otwartych zasobów edukacyjnych. Każdy nauczyciel podczas szkolenia mógł przygotować i opracować swoją bazę aplikacji i narzędzi, które mogą być pomocne do realizacji prowadzonego przez Niego przedmiotu.W ramach wspierania indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dwóch nauczycieli Placówki w dniach 29-30  września 2017r. wzięło udział w szkoleniu z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji - PECS Poziom 1. Szkolenie służyło nabyciu przez nauczycieli dodatkowych umiejętności w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju i autyzmem. Było to intensywne dwudniowe szkolenie mające na celu poznanie teorii PECS, oraz protokołów, poznanie metod skutecznego wprowadzania sześciu faz PECS. Poprzez prezentację prowadzącego, przykłady z filmami video oraz dzięki praktycznemu treningowi, nauczyciele - uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak wdrażać sześć faz PECS wraz z atrybutami. Ponadto otrzymali Podręcznik PECS oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. W celu wspierania pracy nauczycieli i wspomagania rozwoju dzieci w dniu 24 listopada 2017r. odbyła się również pierwsza z czterech zaplanowanych w projekcie superwizja, którą przeprowadziła mgr Iwona Ruta-Sominka - superwizor z wieloletnim doświadczeniem z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka z Gdańska. Pani superwizor obserwowała indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjne i terapeutyczne prowadzone przez dwóch nauczycieli Placówki. Następnie udzielała instruktażu, omówiła superwizję oraz przygotowała pisemne zalecenia do dalszej pracy edukacyjnej z uczniami.

 


Podsumowując... w szkole dzieje się bardzo dużo. Realizacja projektu to czas wytężonej pracy całego zespołu projektowego, nauczycieli zaangażowanych w realizację zajęć, ale przede wszystkim to czas intensywnego wysiłku dla naszych uczniów. Wszystko po to aby mogli oni jak najpełniej rozwijać się, pokonywać swoje trudności i ograniczenia a także nabywać kompetencje niezbędne dla dalszego rozwoju.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Podziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna(w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego 1Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

oprac. Specjalista ds. operacyjnych - mgr Katarzyna Przewłocka