Konkursy ofert - programy polityki zdrowotnej w 2019 r.
22 maja 2019
Konkursy ofert - programy polityki zdrowotnej w 2019 r.

Zarząd Powiatu w Legionowie ogłasza konkursy ofert na wybór realizatorów zadań w zakresie ochrony zdrowia -  programy polityki zdrowotnej.

1. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” w roku 2019

Cel zadania: Zmniejszenie negatywnych konsekwencji późnego wykrycia choroby wśród mieszkanek Powiatu Legionowskiego w wieku 40-49 lat oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka piersi wśród mieszkanek Powiatu Legionowskiego w wieku 25-49 lat.

Zakres zadania: Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” w roku 2019 poprzez:

I. przeprowadzenie Programu w pięciu etapach:

1) Etap I: Prowadzenie akcji edukacyjnej adresowanej do mieszkanek Powiatu Legionowskiego w wieku 25-49 lat, w tym zorganizowanie i przeprowadzenie min. 2 wykładów z zakresu edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę nowotworu piersi w grupach ok. 100-osobowych w populacji docelowej;

2) Etap II: Instruktaż samobadania piersi w populacji docelowej kobiet w wieku 40-49 lat – prowadzony indywidualnie w odniesieniu do każdej pacjentki przez pielęgniarkę lub położną, zakończony testem umiejętności opracowanym przez Wykonawcę, oraz wypełnienie karty uczestnika Programu

3) Etap III: Kwalifikacja do badania przesiewowego MRTG, obejmująca ankietę przeprowadzoną przez pielęgniarkę/położną w kierunku dodatniego wywiadu rodzinnego celem kwalifikacji uczestników do IV etapu tj. mammografii

4) Etap IV: Badanie przesiewowe (MRTG) wraz z uzyskaniem od pacjentki zgody na udział w Programie, przekazanie uczestnikom ankiet satysfakcji pacjenta oraz wypełnienie karty uczestnika Programu,

5) Etap V: Kontrolna wizyta lekarska w przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku badania MRTG

II. Prowadzenie sprawozdawczości ewaluacyjnej z realizacji Programu

2. Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018 - 2022” w roku 2019

Cel zadania: Zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania polipów gruczolakowatych oraz nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców powiatu legionowskiego z populacji docelowej poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz wykonywanie badań przesiewowych w populacji mężczyzn i kobiet w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego lub w wieku 25-49 lat z obciążonym wywiadem rodzinnym.

Zakres zadania: Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „„Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018 - 2022” w roku 2019 poprzez:

I. przeprowadzenie Programu w dwóch etapach:

1) Etap I - Konsultacja lekarska realizowana przez lekarza specjalistę, obejmująca:
uzyskanie od pacjenta zgody na udział w Programie, badanie podmiotowe (wywiad lekarski) oraz przedmiotowe (w tym badanie per rectum), edukację zdrowotną pacjenta w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka jelita grubego przy zastosowaniu opracowanego przez Realizatora pre-testu na początku wizyty oraz post-testu na zakończenie wizyty, uwzględniającego min. 5 pytań zamkniętych, kwalifikację do Programu na podstawie kwestionariusza ankiety, przekazanie informacji o sposobie przygotowania się do badania kolonoskopowego, przekazanie pacjentowi zakwalifikowanemu do badania preparatu do oczyszczenia jelit wraz z instrukcją przygotowania;

2) Etap II - Badanie przesiewowe (kolonoskopia diagnostyczna), obejmujące uzyskanie od pacjenta zgody na wykonanie badania kolonoskopowego, wykonanie kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym, w tym z możliwością pobrania wycinków do oceny histopatologicznej, wydanie pacjentowi wyników badania lub poinformowanie o terminie odbioru wyniku, wydanie zaleceń lekarskich na piśmie odnoszących się do dalszego postępowania, w tym: w przypadku nieprawidłowego wyniku skierowanie pacjenta na dalszą diagnostykę i/lub leczenie poza programem wraz ze wskazaniem konkretnej placówki medycznej posiadającej umowę z NFZ, w razie konieczności wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, przekazanie ankiety satysfakcji pacjenta.

II. Prowadzenie sprawozdawczości ewaluacyjnej z realizacji Programu.

3. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” w roku 2019

Cel zadania: Zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone w populacji mężczyzn w wieku 50-69 lat oraz wykonywanie badań przesiewowych mężczyzn w wieku 55-69 lat

Zakres zadania: Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” w roku 2019 poprzez:

I. przeprowadzenie Programu w trzech etapach:

1) Etap I – Akcja edukacyjna

Edukacja zdrowotna adresatów programu: zaplanowana i prowadzona przez doświadczonego lekarza chorób wewnętrznych, urologa lub pielęgniarkę, z wykorzystaniem metody wykładu (60-minutowego) dla grup ok. 100-120 osób (obszar tematyczny: profilaktyka nowotworowa, motywacja do uczestnictwa w badaniach przesiewowych, czynniki ryzyka powstawania raka gruczołu krokowego, w tym przede wszystkim świadomość rodzinnego obciążenia RGK, rozpoznawanie wczesnych objawów rozpoczynającego się procesu chorobowego) - badanie poziomu wiedzy uczestników przy zastosowaniu pre-testu przed prelekcją oraz post-testu po prelekcji;

Akcja edukacyjna będzie realizowana poprzez cykl wykładów odbywających się w wynajętych salach dostępnych w ramach infrastruktury gmin, tj. urzędy, szkoły, centra kultury itp., posadowionych na terenie Powiatu.

2) Etap II: Kwalifikacja do badań przesiewowych, obejmująca:

a) ankietę przeprowadzona przez pielęgniarkę w kierunku dodatniego wywiadu rodzinnego celem kwalifikacji uczestników do III etapu tj. badania per rectum i oznaczania markeru PSA dla osób wyłonionych w pierwszym etapie kwalifikacji do programu, na tym etapie bezwzględnie należy przedstawić pacjentowi informację na temat potencjalnego ryzyka i korzyści wykonania badań przesiewowych w kierunku raka stercza39,

b) indywidualną konsultację pielęgniarską nakierowaną na temat ryzyka i korzyści związanych z wczesnym wykrywaniem RGK. Pielęgniarka powinna edukować pacjentów w zakresie odróżniania objawów chorób dolnych dróg moczowych, spowodowanych łagodnym przerostem gruczołu prostaty od RGK. Pacjenci powinni być również informowani o tym, że celem badań przesiewowych jest wykrycie agresywnych postaci nowotworu, a w ramach badań przesiewowych często wykrywane są nowotwory o niskim ryzyku oraz że nowotwory te mogą nie wymagać leczenia, ale powinny być poddane regularnej obserwacji.

3) Etap III: Badania przesiewowe:

a) Oznaczenie markera PSA – po zakwalifikowaniu do dalszych etapów programu pacjentowi zostanie pobrana krew, celem oznaczenia markera PSA w surowicy. Należy przekazać pacjentowi niezbędne informacje dotyczące właściwego przygotowania do badania, bowiem na wyniki oznaczenia PSA u mężczyzn często wpływają takie czynniki jak: zapalenie dróg moczowych, ejakulacja czy ćwiczenia fizyczne wykonywane w ciągu 48 godzin poprzedzających test. Za górną granicę przyjmuje się stężenie PSA 4 ng/ml, mężczyźni przekraczający tę wartość markera zostaną skierowani do kolejnego etapu programu.

b) Konsultacja urologiczna wraz z badaniem per rectum oraz w przypadku wyniku dodatniego - skierowanie na dalsze konsultacje specjalistyczne: omówienie dalszego postępowania, w razie konieczności wydanie skierowania do poradni specjalistycznej, w której uczestnicy będą mogli podjąć dalszą diagnostykę szczegółową oraz leczenie w ramach finansowania przez publicznego płatnika, wskazanie najbliższego miejscu zamieszkania pacjenta podmiotu mającego umowę z NFZ.

Zgodnie z opiniami ekspertów w pierwszej kolejności powinno się pobrać krew i oznaczyć marker PSA, a później wykonać badanie per rectum. Wyniki badania PSA będą wydawane na wizycie lekarskiej.

c) przekazanie uczestnikom ankiet satysfakcji pacjenta.

 II. Prowadzenie sprawozdawczości ewaluacyjnej z realizacji Programu

 

- ogłoszenie gruczoł krokowy
http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D16521

- ogłoszenie piersi
http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D16520

- ogłoszenie jelito grube
http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D16519