Rodzicielstwo zastępcze – otwórzmy serca i drzwi
26 listopada 2019
Rodzicielstwo zastępcze – otwórzmy serca i drzwi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Obecnie w powiecie legionowskim funkcjonuje 136 rodzin zastępczych – 82 spokrewnione, 40 niezawodowe i 14 zawodowych (w tym jeden rodzinny dom dziecka), w których łącznie przebywa 229 dzieci. To imponujący wynik, ale wciąż poszukujemy rodzin niezawodowych, które mogłyby przyjąć pod swój dach dzieci potrzebujące czasowej pomocy

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Procedurę rozpoczyna zgłoszenie się do PCPR osoby lub małżonków zainteresowanych pozyskaniem uprawnień do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Po złożeniu w PCPR odpowiedniego zgłoszenia rozpoczyna się procedura wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełnienia warunków. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawioną przez psychologa;

6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7. Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe;

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Wszystkie powyższe okoliczności PCPR, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ustala na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Po przeprowadzeniu weryfikacji, która pozwoli na wydanie wstępnej akceptacji, kandydaci mogą odbyć szkolenie.

Osoby, które chciałyby podjąć się pomocy dzieciom pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nabór kandydatów trwa ciągle, a wszelkich informacji na temat ­­­rodzicielstwa zastępczego, w tym dotyczących procedur i wymagań, udzielają pracownicy PCPR w Legionowie przy ul. W. Sikorskiego 11 lub pod numerem telefonu (22) 76 40 140.