Ruszył program „Moja woda”
2 lipca 2020
Ruszył program „Moja woda”
Od  1 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjmuje wnioski w sprawie dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. W ramach dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe można otrzymać do 5 tysięcy zł.


Cel programu:
Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej oraz podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

Beneficjenci:
Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Forma i intensywność dofinansowania
Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Termin naboru wniosków
Nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.