Szykują przebudowę wału
26 listopada 2019
Szykują przebudowę wału

Trwają prace przygotowujące przebudowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły na odcinku od Jabłonny do Nowego Dworu Mazowieckiego. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 2021 rok.

W połowie czerwca przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przedstawiciele powiatu legionowskiego, powiatu nowodworskiego, miast Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki, a także gmin Jabłonna i Wieliszew podpisali porozumienie, stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy

z wykonawcą dokumentacji projektowej w zakresie sfinansowania dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Wybrany wykonawca dokumentacji projektowej już pozyskał ortofotomapy i numeryczny model terenu, dokonał też zgłoszenia robót geodezyjnych oraz rozpoczął badanie dokumentów i ksiąg wieczystych. W terenie wykonano zaś wiercenia geotechniczne i pobrano próbki gruntu do badań laboratoryjnych, rozpoczęły się też prace związane z wykonaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego i opinii geotechnicznej.
Zgodnie z umową, zawartą przez PGW Wody Polskie z wykonawcą, dokumentacja projektowa ma być gotowa w grudniu przyszłego roku.

Wartość przygotowania dokumentacji technicznej oraz wszelkich niezbędnych opracowań wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na realizację inwestycji to blisko półtora miliona złotych. PGW Wody Polskie, realizujące zadanie jako inwestor, zabezpieczy środki finansowe w wysokości 20% powyższej kwoty, czyli prawie 290 tys. zł. Pozostałą część, w formie dotacji, przekazują: Powiat Legionowski i Powiat Nowodworski po ponad 188 tys. zł, gmina Jabłonna i miasto Nowy Dwór Mazowiecki – po ponad 303 tys. zł, gmina Legionowo – ponad 115 tys. zł oraz gmina Wieliszew – ponad 57 tys. zł.

Prace budowalne powinny rozpocząć się w 2021 roku i zakończyć dwa lata później. Ich całkowity koszt to około 90 mln zł. Wał przeciwpowodziowy na długości 18,803 km należy przebudować z uwagi na konieczność spełnienia wymogów technicznych I klasy ważności budowli hydrotechnicznych. Obwałowanie chroni obszar o powierzchni ponad 68 km², zamieszkiwany przez ponad 100 tys. osób.